Uprava za nacionalne manjine – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za nacionalne manjine obavlja upravne i stručne poslove planiranja, praćenja stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih te obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a u pogledu romske nacionalne manjine, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. (u daljnjem tekstu: Strategija) te pratećem Akcijskom planu za provedbu Strategije, obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga.
Obavlja poslove provođenja strateških dokumenata i akcijskih planova, izrađuje izvješća i analize, priprema i planira mjere u području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina te obavlja poslove vezane za davanje suglasnosti za uvođenje programa zapošljavanja učitelja, inicira poslove koji se tiču stručnog usavršavanja učitelja u programima odgoja i obrazovanja za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te suradnika i njihovog usavršavanja (romskih asistenata u nastavi), sudjeluje u postupku osiguravanja udžbenika i provođenja nacionalnih ispita na jeziku nacionalnih manjina, koordinira zadatke i surađuje s drugim upravama u dijelu koji se odnosi na analitičko-statističke poslove za izvješća o provođenju nacionalnih programa i u dijelu međunarodnih dokumenata koji se odnose na nacionalne manjine, a osobito izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, provođenju Strategije i dr., koordinira međunarodne projekte i korištenje sredstava iz fondova Europske unije i dr. za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, surađuje s uredima državne uprave u županijama te tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove obrazovanja, obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za pojedine aktivnosti (konkretne podstavke), predlaže kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava i obavlja uvid u izvješće o utrošenim sredstvima, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na upite i podneske.
Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

Uprava za nacionalne manjine
Ravnatelj Uprave za nacionalne manjine
Nandor ČapoTelefon: +385 1 4594 255
nacionalne-manjine@mzo.hr

Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Načelnik Sektora: Milan Vukelić
Telefon: +385 1 4594 185

Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte
Načelnica Sektora: Ana Kešina
Telefon: +385 1 4594 488

 

„Ovaj projekt financiralo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske“