Ministarstvo objavio natječaj za studentske stipendije

Ministarstvo znanosti i obrazovanje je objavio natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine  upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima 
u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2023./2024. 
Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 • da su hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;
 • da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište;
 • da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača;
 • da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).
Na Javni natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti pripadnici romske nacionalne manjine:
 • koji su u akademskoj godini prijave na natječaj treći put u statusu studenta upisali istu godinu studija na istoj razini studija, ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2023./2024.;
 • studenti poslijediplomskih studija koji ne izvršavaju studijske obveze sukladno propisima visokog učilišta
Prijava za stipendiju podnosi se u sljedećim koracima:
1. Obrazac za prijavu stipendije preuzima se s internetske stranice: https://mzo.gov.hr/
2. Student popunjava, ispisuje i potpisuje obrazac za prijavu;
3. Točku 3. obrasca za prijavu popunjava, potpisuje i ovjerava žigom ovlaštena osoba visokog učilišta na kojem student studira;
4. Skenirani obrazac za prijavu, u cijelosti popunjen i ovjeren od visokog učilišta student šalje na adresu: studentiromi-stipendije@mzo.hr
5. Obvezna propisana dokumentacija:
 • preslika domovnice,
 • preslika obje strane osobne iskaznice ili putovnice,
 • preslika boravišne iskaznice ili odgovarajuće potvrde koju izdaje nadležna policijska uprava za studente državljane Europske unije,
 • preslika rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača kao dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini,
 • preslika Dopunske isprave o upisanome poslijediplomskom studiju koju izdaje visoko učilište ili prijepis ocjena s prethodno završene razine studija ovjereno od visokog učilišta, za studente poslijediplomskih studija;
6. Obrazac za prijavu – ispisan, potpisan i ovjeren, zajedno s propisanom dokumentacijom iz točke 5. poslati poštom na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
s naznakom: „Javni natječaj za državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2023./2024.“.
Prijave na Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine podnose se od 2. listopada do 31. listopada 2023. godine (uključujući i 31. listopada 2023.). Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
VI. Postupak provedbe Javnoga natječaja i donošenja Odluke o dodjeli državne stipendije  studentima pripadnicima romske nacionalne manjine
Javni natječaj provodi se sukladno odredbama članaka 5. – 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine („Narodne novine“, broj: 76/2019, 64/2021 i 67/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Ministar će na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, sukladno člancima 11. – 12. istoga Pravilnika.
Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na obrascu za prijavu potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu Javnoga natječaja i donošenje Odluke o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na obrascu za prijavu daju suglasnost da se njihovi osobni podaci obrađuju, čuvaju i objave na rang-listi studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18 i 101/21) i Pravilniku.
Rang-lista studenata pripadnika romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva te će sadržavati: ime i prezime studenta, godinu studija i naziv visokog učilišta.
Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije.
Iznos državne stipendije za studente koji redovito upisuju višu godinu studija (bez zaostajanja/ponavljanja) je 358,35 EUR / 2.700,00 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450).
Iznos državne stipendije za studente koji ne upisuju višu godinu, odnosno imaju zaostajanje/ponavljanje godine studija je 291,99 EUR /  2.200,00 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450).
Državne stipendije će se isplaćivati za razdoblje od mjeseca listopada 2023. do srpnja 2024. godine (u deset mjesečnih rata).
Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu:
Više detalja o natječaju možete pročitati ovdje
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
„Ovaj projekt financiralo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske“