EU: Crna Gora hitno da poveća broj romskih medijatora

Prema Delegaciji Europske Unije u Crnoj Gori dosadašnja iskustva su pokazala da su romski medijatori dali ključan doprinos povećanju broja romske i egipćanske djece koja pohađaju škole, smanjenju broja dječjih brakova, poboljšanju zdravlja i iskorjenjivanju siromaštva romskih i egipćanskih obitelji.

UNICEF, EU i NVO HELP pozivaju crnogorske nacionalne i lokalne vlasti da osiguraju adekvatan broj romskih medijatora zaposlenih u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu dječje i socijalne zaštite kako bi se okončalo siromaštvo romske i egipćanske djece u Crnoj Gori.

„Samo 16 posto romske i egipćanske djece pohađa predškolske ustanove, 56 posto završi osnovnu i tri posto srednju školu u Crnoj Gori. Neke jednostavne intervencije, poput besplatnog prijevoza i uključivanja romskih medijatora, mogu značajno povećati ovaj broj u kratkom vremenskom periodu. Osiguravanje da svako dijete iz romske i egipćanske zajednice dobije kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dječju i socijalnu zaštitu je jedini način da oni izađu iz siromaštva“, rekao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

Europska unija, u partnerstvu sa NVO HELP, od 2013. godine pruža kontinuiranu finansijsku podršku Crnoj Gori da postepeno integrira romske medijatore u sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, dajući tako romskoj i egipćanskoj djeci od samog početka bolje izglede za kvalitetniji život.

„U Crnoj Gori treba dati prioritet socijalnoj inkluziji romske djece. Kako je rekao Ombudsman, ključno je da romski medijatori dobiju stalno, a ne privremeno zaposlenje, podstičući kontinuitet i stabilnost romskih porodica“, rekla je ambasadorica Europske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Ambasadorica Europske unije založila se i za uvođenje romskih medijatora čak i u škole sa manje od 70 romskih učenika. „Proširenje obuhvaća romske medijatore na škole ispod sadašnjeg praga je korak ka stvaranju čvršće veze između romskih i egipćanskih porodica i obrazovnog sistema“, naglasila je ambasadorica Popa.

Prema podacima NVO HELP, u Crnoj Gori ima samo oko 40 romskih medijatora. Oni obezbjeđuju bolju saradnju između romskih i egipćanskih porodica i domova zdravlja, predškolskih ustanova, škola, centara za socijalni rad i drugih institucija.

„U Crnoj Gori romske medijatore sada finansiraju nevladine organizacije i Vlada. Potrebno je hitno obezbijediti održivo financiranje od strane državnih i lokalnih vlasti za sve romske medijatore. Pored toga, treba zaposliti veći broj romskih medijatora u ministarstvima prosvjete, zdravlja i rada i socijalnog staranja. Bez ovih promjena u sistemu nećemo vidjeti poboljšanja u životima sadašnjih i budućih generacija romske i egipćanske djece“, izjavila je Dijana Anđelić iz NVO HELP.

Programski specijalista za prava Roma u regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Europu i Centralnu Aziju Tefik Mahmut ističe da se uvođenje romskih medijatora pokazalo kao izuzetno uspješna intervencija u svim zemljama regiona. Crna Gora i susjedne zemlje treba da riješe izazov koji se odnosi na osiguranje dovoljnog broja zaposlenih romskih medijatora s punim radnim vremenom, koji rade za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu i dječju zaštitu. „Jedan od kriterijuma za pristupanje EU je poboljšanje položaja manjinskih grupa, posebno onih koje su najugroženije, poput romske i egipćanske zajednice. Uloga medijatora je da poboljšaju pristup svim uslugama koje su dostupne na terenu“, istakao je Mahmut.

U posljednjih pet godina 13-godišnja Fljorijeta Beriša imala je podršku romskog medijatora u svojoj osnovnoj školi u Nikšiću.

„Medijator mi pomaže oko domaćeg zadatka, podržava me u pripremi za testove, govori mi šta da učim kada izostanem iz škole jer sam bolesna i obavještava me kada su dopunski časovi kako ne bih propustila nijedan od njih. Bez medijatora bi mi bilo teže“, objašnjava Beriša.

Slična iskustva dijeli i 12-godišnji Abedin Delija, koji pohađa osnovnu školu u Nikšiću.

„Kada smo slavili Dan Roma i pjevali, romski medijator je bio moja ključna podrška. Romski medijatori su uvijek tu za mene“, ističe Delija.

Imajući u vidu da uskoro počinje nova školska godina, Veljbana Naza, romska medijatorka u osnovnoj školi u Nikšiću, ističe da je potrebno zaposliti više romskih medijatora kako bi veći broj romske i egipćanske djece pohađao predškolske ustanove i škole.

„Bilo bi dobro uvesti romske medijatore u sve institucije, jer smo zbog jezičkih barijera značajan izvor podrške ovoj djeci. Pomažemo im da bolje uče i redovno pohađaju nastavu. Sve informacije redovno dijelimo sa njihovim roditeljima. Na taj način je njihova saradnja sa školama mnogo djelotvornija“, objašnjava Naza.

Kao potpisnica Konvencije UN o pravima djeteta i zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora se obavezala da će svakom djetetu garantovati pravo na obrazovanje, zdravstvenu, socijalnu i dječju zaštitu i pristojan životni standard.

Izvor: Delegacija Europske Unije u Crnoj Gori

 

„Ovaj projekt financiralo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske“